قوانین مالیاتی آرایشگران، به‌طورکلی، مالیات، انتقال بخشی از درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی به دولت، محسوب می‌شود. درخصوص مالیات مشاغل مختلف، قوانین مشخصی تعیین شده که سالن‌های زیبایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
همانطور که میدانید این صنف، یک صنف کاملا رقابتیست و در واقع کسب و کارهایی در زمینه مالی رشد می­کنند که امور و وظایف حسابداری خودشان را به درستی انجام دهند.

همانطور که می­دانید قوانین مختلفی برای سالن های زیبایی موجود می­باشد، یکی از مهم ترین آنان مالیات است در این مقاله قصد داریم قوانین مالیاتی سالن های زیبایی را به طور کامل شفاف سازی کنیم.

مالیات آرایشگاه درواقع یک پرداخت مالی اجباری و بلاعوض برای تمام سالن‌های زیبایی است که جزء مالیات بند ج موضوع ماده 95 مالیات های مستقیم هستند.

قوانین مالیاتی آرایشگران

مالیات بند ج موضوع ماده 95 چیست؟

ماده 95-  صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند.

قوانین مالیاتی آرایشگران

به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/04/1394، این متن جایگزین متن ماده (95) قانون و تبصره ­های آن شد.

ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف­ اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر ‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و ‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مودیان اعلام ‌می‌دارد.

تبصره 2 – آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس ‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌ حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

نحوه محسابه مالیات سالن های زیبایی و آرایشی

الان که متوجه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم شدیم، قرار است با رجوع به ماده های 101 و 131 قانون مالیات های مستقیم، نحوه محاسبه  مالیات این صنف شغلی را مرور کنیم.

ماده 131 – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است:

‌تا میزان سی میلیون (30,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)،

تا میزان یکصد میلیون (100,000,000) ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (300,000,000) ریال به نرخ بیست درصد(20%)،

تا میزان دویست ­و پنجاه میلیون (250,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (100,000,000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد(25%)،

تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون(250,000,000) ریال به نرخ سی درصد (30%)،

نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%).

لازم بذکر است که بند ب و ج ماده 95 برای اشخاص حقیقی که فاقد ضریب باشند بکار می رود، لکن آرایشگاه ها با تفکیک مردانه و زنانه دارای ضریب تشخیص درآمد هستند.

آرایشگاه مردانه به ترتیب ممتاز ، درجه 1، درجه 2 و سایر به نرخ : 40درصد ،30 درصد ، 25 و 15 درصد می باشد و آرایشگاه زنانه به ترتیب فوق : 45 درصد ، 40 ، 30 و 15 درصد می باشد .بنابه مسائلی چون تعیین درآمد شغلی چون آرایشگری که بالطبع با توجه به خدماتی بودن آن فاقد معیاری مناسب برای تعیین درآمد است و لازم است که دارای دفاتر باشد (خرید  و فروش) .
برای آرایشگاه مردانه درجه 1 مالیاتی به میزان
40*25% = 10 درصد کل درآمد تشخیصی ، خواهیم داشت.
تذکر: این ضرایب ممکن است تغییر کرده باشد.

1/5 - (1 امتیاز)